O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.pdf
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542.pdf
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่-2-พ.ศ.2545.pdf
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่-3-พ.ศ.2553.pdf
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่-4-พ.ศ.2562.pdf
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547.pdf
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่-2-พ.ศ.2551.pdf
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่-2-พ.ศ.2553.pdf
พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546.pdf
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545.pdf
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่-3-พ.ศ.2553.pdf
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540.pdf
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่-2-พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่-4-พ.ศ.2562
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่-3-พ.ศ.2553
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่-2-พ.ศ.2545
รัฐธรรมนูญแห่่งราชอาณาจักรไทย
พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่-2-พ.ศ.2553
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547
พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับที่-3-พ.ศ.2553