การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวRead More…

โครงการพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดตาก

วันที่ 21 -23 มีนาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยกาRead More…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สถาบันพระบรมราชชนก

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎRead More…

“การสอนทักษะปฎิบัติเพื่อสนันสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะสู่การเป็นพลเมืองดีตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 10”

       นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมRead More…