มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์

ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผอ. สพม.ตาก ลงพื้นที่โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้กับ นางสาวนุชดา แซ่ว่าง นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีอายุเกินเกณฑ์ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ตาก ได้พิจารณามอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน จำนวน 996 บาท/ปีการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 520 บาท/ปีการศึกษา และค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 500 บาท/ปีการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,016 บาท

ใส่ความเห็น