กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถตามความถนัดและสนใจ การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน และประกวดชุดรีไซเคิล โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน สภานักเรียน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น