กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่ วันภาษาไทย บูรณาการวันสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่ วันภาษาไทย บูรณาการวันสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสภานักเรียน จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ให้คงอยู่คู่ชาติไทย ทางกลุ่มสาระภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรม ต่างๆ ได้แก่ การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดคัดลายมือ การประกวดท่องบทอาขยาน การประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดี และการแสดง เรื่องนางวันทอง ตอนขุนช้างขุนแผน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ หอประชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น