Big Cleaning Day

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Big Cleaning Day และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สร้างความปลอดภัย ความมั่นใจให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ใส่ความเห็น