โครงการการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาด้วย SPESS DSA Model

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนตากพิทยาคมดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตาม เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษาร่วมพัฒนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากโครงการการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาด้วย SPESS DSA Model โดยมีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพจากการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาร่วมพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น