ทำเนียบสภานักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2566

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน ข่าว ประชาสัมพันธ์
รายชื่อทีมงาน #สภานักเรียน โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2566
ทีมงานสภาซึ่งได้รับการเลือกมาจากนักเรียนในโรงเรียนและภายในห้องเรียน เพื่อเป็นหน้าที่เป็นผู้แทนของนักเรียนภายในโรงเรียน เป็นสื่อกลาง เพื่อความเป็นประชาธิปไตยมีสิทธิและหน้าที่ของนักเรียนโดยไม่ขัดกับระเบียบและนโยบาย ของโรงเรียน กำหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อไป #ลุยเต็มที่นะทีมงานสภา66

ใส่ความเห็น