อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยนางสาวจันทิมา ชอบธรรม หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนางสาวศิริพร ถิระการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง และสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ณ อาคาร 115 ปี โรงเรียนตากพิทยาคม

ใส่ความเห็น