ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ครั้งที่ 5/2565

ข่าว ประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายกรธนา วีรวัฒน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ผู้แทนชุมชน
ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และหัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่โรงเรียนได้รับจัดสรร จำนวน 22,000,000 บาท ณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอม​ราษ​ฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น