ตรวจเยี่ยม ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนในสังกัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน คุณภาพการศึกษา มุ่งหวังให้การดำเนินงานประสบผลลุล่วงด้วยดี มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยมีหัวหน้าบริหารงาน 4 ฝ่าย และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพการศึกษาและพัฒนาต่อไป

 

ใส่ความเห็น