การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กับตำแหน่งครูผู้ช่วย

ข่าว ประชาสัมพันธ์
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กับตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ของนางสาวฐิติมา ราชเจริญ
วิชาเอกศิลปศึกษา นางสาวประภาพร อหิงสากุล วิชาเอกภาษาไทย นายเกรียงไกร สีดำ วิชาเอกพลศึกษา
และนายพันธกานต์ อุจจภูรี วิชาเอกฟิสิกส์ กับระยะเวลา 6 เดือน ที่เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
รู้จักรับผิดชอบงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มีความเสียสละเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานสอน งานสนับสนุน วิชาการ งานพิเศษได้ดีอย่างเต็มศักยภาพ ขอให้พัฒนาตนเองต่อไป

ใส่ความเห็น