โครงการรู้รักษ์พลังงาน สานสัมพันธ์พลังเยาวชน ภายใต้กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

สภานักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เข้าร่วมโครงการรู้รักษ์พลังงาน สานสัมพันธ์พลังเยาวชน ภายใต้กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 พลังธรรมชาติ พลังเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาชุมชนสังคมและประเทศชาติ โดยมี นายพันธกานต์ อุจจภูรี เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก

ใส่ความเห็น