กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด นายธนะชัย จันทร์สุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถตามความถนัดและสนใจ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) กิจกรรมการแข่งขัน 180 IQ กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษ กิจกรรมการแสดง Science shows กิจกรรมการแสดง Cover dance กิจกรรมการแสดงวงดนตรีสตริง กิจกรรมแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ กิจกรรมแสดงนิทรรศการอาหาร Street food และกิจกรรมการแสดงนิทรรศการหุ่นยนต์ จากโรงเรียนผดุงปัญญา ทางโรงเรียนขอขอบคุณนายศรัญญู นิลนิยม และนายวาณิช แก้วเลิศ ที่นำนักเรียนมาจัดนิทรรศการให้นักเรียนได้รับชม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน สภานักเรียน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นอย่างดี

 

ใส่ความเห็น