สร้างความรู้ ความเข้าใจ ITA ONLINE ในสถานศึกษา

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบหมายให้ นายธนะชัย จันทร์สุข สร้างความรู้ ความเข้าใจ ITA ONLINE ในสถานศึกษา ให้กับคณะครู พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสาร นางสาวพอตา เชียงทอง นายธีรวัต เอี่ยมมา ขยายผลโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม OBEC Content Center เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถผลิตจัดหาจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ผลงานได้และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา และการขยายผล ครูคู่พัฒนา (Active Learning) 100 % ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา (ธารน้ำใจ) โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น