สร้างความรู้ด้านกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน แบบอบรมบรรยายความรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความรู้ด้านกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนในชุมชน ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งผ่านกลุ่มเครือข่าย บ ว ร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ด้านกฎหมาย การศึกษาการเกษตร และด้านสาธารณสุข เพื่อให้นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ธารน้ำใจ) โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น