ศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียนของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ข่าว ประชาสัมพันธ์
       วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบหมายให้ นายอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์ พร้อมด้วย นางสาวประภาพร อหิงสากุล เเละสภานักเรียน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสภานักเรียนของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสภานักเรียน สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาสภานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      ในการนี้ทางโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ขอขอบพระคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ที่ให้ความอนุเคราะห์นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้
 
 

ใส่ความเห็น