บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ”

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ” ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคตาก กับ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในโครงการ “การจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ” เปิดสอนในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์และสาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงเป็นระยะเวลา 5 ปี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น