กิจกรรมเรียนรู้พระเจ้าตากสิน สู่การย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองตาก

ข่าว ประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเรียนรู้พระเจ้าตากสิน สู่การย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองตาก ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษาและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ ซึ่งมีคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายพยนต์ สืบรอด ประธานชมรมตามรอยประวัติศาสตร์มหาราช ชุมชนป่ามะม่วง – แม่ท้อ นางบังอร ขุนศิริ ข้าราชการบำนาญครู และนายคมสัน ปฏิพิพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรท้องถิ่นเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้และทักษะในการเรียนรู้ มีจิตสำนึก เห็นถึงคุณค่า มีความภาคภูมิใจ ในพระมหากษัตริย์ไทย มีความรัก ธำรงความเป็นไทย และหวงแหนมรดกในท้องถิ่นของตนเอง ณ วัดกลางสวนดอกไม้ วัดดอยข่อยเขาแก้ว ศาลหลักเมืองตาก และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 

ใส่ความเห็น