กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่ วันภาษาไทย บูรณาการวันสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่ วันภาษาไทย บูรณาการวันสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ให้คงอยู่คู่ชาติไทย ทางกลุ่มสาระภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรม ต่างๆ ได้แก่ การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดคัดลายมือ การประกวดท่องบทอาขยาน การประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดี การประกวดชุดแต่งกายชุดรีไซเคิลในละครวรรณคดี และการแสดงจินตลีลา เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ หอประชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น