กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 อสม.ตำบลหัวเดียด ได้ออกรณรงค์และนำทรายอะเบทไปเทลงในภาชนะใส่น้ำภายในโรงเรียน เพื่อสกัดกั้นวงจรชีวิตของลูกน้ำยุงลาย เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สร้างความปลอดภัย ความมั่นใจให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ใส่ความเห็น