ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ในเรื่องการมีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำความพร้อมเพรียง ความสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างประสบการณ์ชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ใส่ความเห็น