การบรรยาย เรื่อง “การเทิดทูนสถาบันหลัก และการเป็นจิตอาสาที่ดี”

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 35 คน เข้าร่วม โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก มีการจัดกิจกรรมได้แก่ การให้ความรู้ในรูปแบบคลิปวีดีโอ โดยผู้นำศาสนา 5 ศาสนา หัวข้อ “การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา” , การบรรยาย เรื่อง “การเทิดทูนสถาบันหลัก และการเป็นจิตอาสาที่ดี” โดย วิทยากรจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 310 , การบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่อง “มารยาทไทย” โดยวิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่อง “วิถีชีวิตตามหลักของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และยอมรับในความแตกต่าง หลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการเทิดทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมสืบไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา(ธารน้ำใจ) โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น