อบรมการใช้โปรแกรม Student Care

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปรึกษาหารือ การเปิดเรียน on site อย่างเต็มรูปแบบ โดยปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Student Care ให้กับคณะครู ซึ่งเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ต่อไป ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น