กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 อสม.ตำบลหัวเดียด ได้ออกรณรงค์และนำทรายอะเบทไปเทลงในภาชนะใส่น้ำภายในโรงเรียน เพื่อสกัดกั้นวงจรชีวิตของลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นหมอกควัน โดยเน้นในจุดที่มีต้นไม้ หรือวัชพืชหนาแน่น บริเวณที่มืดอับชื้น ตามห้องนักเรียน ห้องพักครู โรงอาหาร ห้องน้ำ ท่อน้ำ และบริเวณโดยรอบ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สร้างความปลอดภัย ความมั่นใจให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 

ใส่ความเห็น