โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมระหว่างสถานศึกษา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

        นางสาวรัชนก สุดดี ครูผู้สอนวิชาภาษาเมียนมา และนักเรียนห้องเรียนภาษาเมียนมา จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมระหว่างสถานศึกษา หัวข้อเรื่องอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมีครูธีรวัฒน์ เอี่ยมมา เป็นครูผู้ควบคุมดูแลการถ่ายทอดสด ณ ห้อง T.R. Studio โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ใส่ความเห็น