“บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม และกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจและจิตสาธารณะ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบหมายให้ นายอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 51 คน เข้าร่วมกิจกรรม “บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม และกิจกรรมการฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจและจิตสาธารณะ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (กอ.รมน.) โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเกิดความเจริญก้าวหน้ามั่นคง มีความสุข เกิดความรักสามัคคีในชุมชน ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมและคุณธรรมให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งกายใจและสติปัญญา ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีคุณภาพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังมีกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดวัด เพื่อสร้างปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะร่วมมือร่วมใจทำความดีต่อชุมชนของตนเองโดยการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้เกิดความสวยงามร่มรื่นและใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป ณ วัดเกาะตาเถียร ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ใส่ความเห็น