#ขอแสดงความยินดี กับ ครูบู๊ นายธีรวัต เอี่ยมมา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

#ขอแสดงความยินดี กับ ครูบู๊ นายธีรวัต เอี่ยมมา ตลอดระยะเวลา 2 ปี ในการเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย ครูธีรวัตได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลา วางแผนการสอน จัดทำสื่อ สร้างสรรค์สื่อใหม่ๆ ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆ มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ ท่าน ผอ.อนุสรณ์ เสระศาสตร์ ครูเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสาร (ครูพี่เลี้ยง) ครูวาณิช แก้วเลิศ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่ได้ชี้แนะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปในตำแหน่งครูต่อไป

คลิ๊กเพื่อรับชมVDOนำเสนอ

ใส่ความเห็น