“การสอนทักษะปฎิบัติเพื่อสนันสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะสู่การเป็นพลเมืองดีตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 10”

ข่าว ประชาสัมพันธ์

       นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มอบหมายให้ นางสาวพอตา เชียงทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การสอนทักษะปฎิบัติเพื่อสนันสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะสู่การเป็นพลเมืองดีตามแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 10” ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการปฎิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะปฎิบัติในการเสริมสร้างสมรรถนะยกระดับการสอนทักษะอาชีพ และสามารถพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะปฎิบัติที่สะท้อนสมรรถนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องธานี 1 โรงเเรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

 

ใส่ความเห็น