การฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปฎิบัติตามหลักศาสนาพุทธ

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

       นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 18 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปฎิบัติตามหลักศาสนาพุทธ ระหว่างวันที่ 22 -24 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ร่วมกับ วัดดอนมูลชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ “มุ่งให้นักเรียนมีธรรมะ มีคุณธรรม และสอนให้เป็นคนดี” และสามารถนำคุณธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ วัดดอนมูลชัย ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 

ใส่ความเห็น