congratulations ครูวันวิสา ใหม่นวล

ข่าว ประชาสัมพันธ์

congratulations ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูวันวิสา ใหม่นวล ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน เข้าสอนตรงเวลาพัฒนาสื่อการสอนใหม่ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และดูแลนักเรียนหอพัก เวลาที่นักเรียนไม่สบายก็ดูแลพานักเรียนไปส่งโรงพยาบาลและเป็นที่พึ่งพา ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
อีกทั้งยังได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ต่างๆที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน จากในรั้วโรงเรียน คุณครูวันวิสาได้รับปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดไว้ ปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบของโรงเรียน เป็นสมาชิกที่ของสังคม มีจิตสาธารณะ ในส่วนของการดูแลห้องเรียนอาชีพสุนทรีอาหารและขนม ครูวันวิสา สามารถลงมือปฏิบัติได้ตามความสามารถ ได้เรียนรู้ไปกับผู้เรียน สร้างสรรค์เมนูต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้ผู้เรียน โดยสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตได้
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพอตา เชียงทอง ครูพี่เลี้ยง และครูอุดมรัตน์
พลนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่านที่ได้ให้คำชี้แนะ ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน คอยช่วยเหลือให้ครูวันวิสาได้ผ่านการประเมินการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้บรรลุความสำเร็จไปได้ด้วยดีพร้อมที่จะก้าวขึ้นในตำแหน่งครูต่อไป ยินดีด้วย

 

ใส่ความเห็น