congratulations ครูน้อง ศิริพร ถิระการ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

congratulations ครูน้อง ศิริพร ถิระการ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ในการเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย ครูศิริพรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลา วางแผนการสอน จัดทำสื่อ สร้างสรรค์สื่อใหม่ๆ ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆ มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ ท่านผอ.อนุสรณ์ เสระศาสตร์ ครูอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์ (ครูพี่เลี้ยง) นางปาณิสรา ขนบดี(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่ได้ชี้แนะให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปในตำแหน่งครูต่อไป#ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

 

ใส่ความเห็น