Big Cleaning Day

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรม
Big Cleaning Day วันทำความสะอาดโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดทำขึ้น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดี ในเรื่องความสะอาด จิตสาธารณะ โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง โดยใช้กระบวนการ 5 ส รณรงค์ให้บุคลากรและนักเรียนตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งรณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน ทุกบริเวณให้อยู่ในความสะอาด ถูกสุขลักษณะเพื่อให้โรงเรียนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 

ใส่ความเห็น