สปาร์เก็ตตี้แสนอร่อย

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนห้องเรียนสุนทรียภาพอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นำเสนอเมนู
“สปาร์เก็ตตี้แสนอร่อย” โดยมี ครูอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์ เป็นครูผู้สอน เพื่อฝึกทักษะการทำอาหารง่ายๆ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร ช่วยให้เด็กรู้จักวางแผนในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่หลากหลาย โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง จากการทำกิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอน ต่าง ๆ ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่างสมดุล ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัย โภชนาการที่ดี และสามารถต่อยอด ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

 

ใส่ความเห็น