มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน

ข่าว ประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย
ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ทำพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียนเสริมสร้างทักษะอาชีพและโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษได้ตามศักยภาพตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ใส่ความเห็น