ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าว ประชาสัมพันธ์
??#ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 #ประจำปีการศึกษา 2564
?การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
1.ให้ผู้ปกครองนักเรียนมอบตัวผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ระบบมอบตัวนักเรียนออนไลน์ ทาง https://forms.gle/gHhq6MkzPyJkC7dC6
แก้ไขลิ้งค์ใหม่
2.โรงเรียนจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนมอบตัวได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และสิ้นสุดเวลา เวลา 16.30 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
3.ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกข้อมูล และแนบหลักฐานตามที่ระบบกำหนดให้ครบถ้วน
4.เอกสารใบมอบตัวและเอกสารประกอบที่ผู้ปกครองได้รับในวันรายงานตัว ให้นักเรียนนำส่งโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน
เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว
1. ปพ.1 (ด้านหน้า)
2. ปพ.1 (ด้านหลัง)
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
4. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
6. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
7. สูติบัตรของนักเรียน (กรณีไม่มีหลักฐานในข้อ 4. – 6.)
ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองถ่ายเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวและเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ แล้วถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น เพื่อแนบไฟล์และอัพโหลดเข้าระบบ
***จำเป็นต้องมีเข้าใช้เมล์ด้วย gmail เพื่อแนบเอกสารในการมอบตัว***
 

ใส่ความเห็น