รายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายธีรวัต เอี่ยมมา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 นายธีรวัต เอี่ยมมา สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูธีรวัต ได้ทำการนำเสนอการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาได้ครบและดีทุกตัวชี้วัดในด้านการปฏิบัติตน ครูธีรวัต นั้น มีความรักและความเมตตาต่อศิษย์ มีความเสียสละ หมั่นเพียรศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอน เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องมีความเข้าใจและเอาใจใส่ตัวศิษย์ทุกคนเป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้กับศิษย์เพื่อให้เขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้
เป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี มีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีความยุติธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ส่วนในด้านการปฏิบัติงานครูธีรวัต ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเช่นงานด้าน ระบบ ICT ของโรงเรียน งานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนหรืองานออกแบบต่าง ๆ ในกิจกรรมของโรงเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รับบทบาทเป็นช่างภาพประจำโรงเรียน นอกจากนี้ครูธีรวัตยังมีโอกาสได้ไปช่วยราชการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ในด้านงานระบบ ICT และงานประชาสัมพันธ์ อีกด้วย

 

ใส่ความเห็น