รายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายสมภักดิ์ นานเปา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 นายสมภักดิ์ นานเปา สอนในรายวิชาการงานอาชีพ ในด้านการปฏิบัติตน ครูสมภักดิ์ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความเสียสละ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วนในด้านการปฏิบัติงานครูสมภักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทำหน้าที่พิเศษ 1. ครูผู้ดูแลหอพักนักเรียนพักนอน 2. ครูฝ่ายปกครองแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 3. งานฝ่ายงานอาคารสถานที่ ครูสมภักดิ์เป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้น มีการพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียน และพัฒนาการศึกษาต่อไป

 

ใส่ความเห็น