ร่วมถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวัน “วันมาฆบูชา”

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และตัวแทนนักเรียน ร่วมถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวัน “วันมาฆบูชา” เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส และปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้กับนักเรียน ณ วัดดอยคีรี ตำบลหัวเดียด จังหวัดตาก

 

ใส่ความเห็น