พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ มีเงื่อนไขให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้ปกครอง และครูประจำชั้น ทำพิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ
มีเงื่อนไขให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 57 คน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพและโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเศษได้ตามศักยภาพตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบ มีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ใส่ความเห็น