กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง นำโดย ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2563 นำเสนอต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ของนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยการนำเสนอในรูปแบบ โมเดลการพัฒนา ถนอมราษฎร์ 361 องศา ICT กีฬา อาชีพ การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ ซึ่งจัดเป็นนิทรรศการมีชีวิต มีอาชีพต่างๆเข้าร่วมนำเสนอ อาทิเช่น ห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล ห้องเรียนกีฬา Screen & Flex ห้องเรียนภาษาเมียนมา ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนกาแฟ และห้องเรียน Bakery & Food ในการเผยแพร่ เปิดบ้านวิชาการเพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน ในรอบปีที่ผ่านมา ให้บุคคลภายนอกได้รู้จักโรงเรียนมากขึ้น

 

ใส่ความเห็น