การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3กับระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวอริสรา สวาทะสุข

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3กับระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวอริสรา สวาทะสุข สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ด้านการปฏิบัติตน ครูอริสรา เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาสม่ำเสมอ ติดตามข่าวสาร เท่าทันเหตุการณ์ในประเทศและนอกประเทศ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงาน เข้าสอนตรงเวลา วางแผนการสอน จัดทำสื่อ สร้างสรรค์สื่อใหม่ ๆ ปรับปรุงพัฒนาการสอนอยู่เสมอ ปลูกฝังนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน รับฟังความเห็นและปรับปรุงตนเองเสมอ ในด้านการปฏิบัติงาน ครูอริสราปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและบริบทของโรงเรียน ให้ความสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ทำให้นักเรียนสามารถเห็นภาพ เข้าใจได้เร็ว สนุกสนาน แลกเปลี่ยนความคิดกับนักเรียน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาสถานศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยกันแก้ไขปัญหา พัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป และที่สำคัญครูอริสรา ได้จัดทำโครงการ TR Podcast แชร์กันกับชุมชน โดยนักเรียนสุนทรียภาพมัคคุเทศก์น้อย ได้ไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัทฑ์แหล่งเรียนรู้วัดดอนมูลชัย ตำบลหัวเดียด อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยสุนทรียภาพมัคคุเทศก์น้อยได้ไปต่อยอด เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นนี้ งานอาชีพมัคคุเทศก์น้อยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ตลอดจนได้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อีกทั้งยังพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านงานอาชีพ ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผลงานของมัคคุเทศก์น้อย ในการต่อยอดครั้งนี้ คือ Podcast เกี่ยวกับความเป็นมาฉบับย่อของวัตถุโบราณ ทั้งหมด4ชั้น ในversion ภาษาอังกฤษ โดยหวังว่า TR Podcast นี้จะเผยแพร่ให้คนภายนอกได้รู้จัดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของวัดดอนมูลชัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางสุนทรียภาพมัคคุเทศก์น้อยกราบขอบพระคุณพระครูโชติรัตนากร, ดร. เจ้าอาวาสวัดดอนมูลชัย ตำบลหัวเดียด จังหวัดตาก ที่ได้กรุณาให้ความความรู้แก่นักเรียน จนทำให้เกิดเป็นผลงาน TR Podcast เหลืออีกครั้งเดียว สู้ๆนะคะ

 

ใส่ความเห็น