วันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม และภาษาต่างๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมา และภาษาชาติพันธุ์ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้คำศัพท์ใหม่ๆ เกี่ยวกับวันตรุษจีน และวันแห่งความรัก กิจกรรมภายในงาน ได้แก่การให้ความรู้และตอบคำถาม เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เทศกาลตรุษจีน วันวาเลนไทน์ การตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมแจกอั่งเปาต้อนรับวันตรุษจีน ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษา เนื่องจากในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

 

ใส่ความเห็น