วัดดอนมูลชัย มีการจัดแสดงให้เยี่ยมชมพิพิธภัณท์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะ ของเก่า วัตถุโบราณ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มีการจัดการเรียนการสอนตามโมเดลการพัฒนาถนอมราษฎร์ 361 องศา ICT กีฬา อาชีพ ของ ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง มีการจัดการเรียนการสอน ที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยหลายโครงการที่ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รอบรู้ รอบด้าน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน หนึ่งในโครงการของโรงเรียน คือ โครงการอาชีพพัฒนาชีวิต โครงการที่จัดการเรียนรู้อาชีพที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร โดยมีครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้ความสะดวกในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้น หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานอาชีพของผู้เรียน รวมทั้งพาผู้เรียนไปสถานที่จริงเพื่อศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งลงมือปฏิบัติงานอาชีพดังที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งโครงการอาชีพพัฒนาชีวิตนั้นตอบโจทย์การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ช่วยให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกัน ยิ่งทำให้ภาพของโรงเรียนและชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันนั้นชัดเจน วัดดอนมูลชัย มีการจัดแสดงให้เยี่ยมชมพิพิธภัณท์ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะ ของเก่า วัตถุโบราณ เป็นการดีที่จะนำงานอาชีพมัคคุเทศก์น้อยไปช่วยต่อยอด เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นนี้ งานอาชีพมัคคุเทศก์น้อยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ตลอดจนได้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อีกทั้งยังพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านงานอาชีพ ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยผลงานของมัคคุเทศก์น้อย ในการต่อยอดครั้งนี้ คือ Podcast เกี่ยวกับความเป็นมาฉบับย่อของวัตถุโบราณ ทั้งหมด4ชั้น ในversion ภาษาอังกฤษ โดยหวังว่า Podcast นี้จะเผยแพร่ให้คนภายนอกได้รู้จัดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของวัดดอนมูลชัยมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น