การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนางสาวศิริพร ถิระการ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ในการเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนางสาวศิริพร ถิระการ ในทุกๆวันของการปฏิบัติงาน เริ่มจากการมาทำงานแต่เช้า ดูแลนักเรียนที่ปรึกษาชั้นม.5/1 ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ เข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมโฮมรูม เข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลา วางแผนการสอน จัดทำสื่อ สร้างสรรค์สื่อใหม่ๆ ปรับปรุงพัฒนาการสอนอยู่เสมอและครูศิริพร ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธ โดยทำหน้าที่ยืนเวรตอนเช้า ดูแลความเรียบร้อยบริเวณภายในโรงเรียน ดูแลนักเรียนหอพักนอนในการรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น รวมถึง ทำกิจกรรมหน้าเสาธง นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มอบหมายหน้าที่พิเศษให้ปฏิบัติคือ การเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา โดยมีหน้าที่จัดทำเอกสารการจัดซื้อพัสดุของสถานศึกษา การเบิกจ้างเงินเดือนธุรการ การแจก และเก็บคูปองของนักเรียนหอพักทุกวัน รวมถึงรวบรวมเอกสารในการเบิกเงินค่าอาหารของนักเรียนหอพัก อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญที่ได้รับคือ การเป็นครูประจำหอพักนักเรียนหญิง ซึ่งมีหน้าติดตาม กำกับ ดูแล ให้ความช่วยเหลือ เมื่อนักเรียนมีปัญหา ส่วนทางด้านการปฏิบัติตนนั้น ครูศิริพร เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แกศิษย์ อีกทั้งยังมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย
#ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูศิริพรนะคะ สู้ๆค่ะ

 

ใส่ความเห็น