การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 กับระยะเวลา 1 ปี นางสาววันวิสา ใหม่นวล

ข่าว ประชาสัมพันธ์
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 กับระยะเวลา 1 ปี นางสาววันวิสา ใหม่นวล สอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในด้านการปฏิบัติตน ครูวันวิสา
เป็นผู้ที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆได้อย่างดี ช่วยเหลือผู้อื่น
มีกิริยามารยาทแต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้จากแหล่งต่างๆที่โรงเรียนได้รับมอบหมาย อีกทั้งยัง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ส่วนในด้านการปฏิบัติงานครูวันวิสา มีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นครูอนามัยคอยทำหน้าที่ดูแลและบริการนักเรียนเมื่อนักเรียนไม่สบาย และยังเป็นครูหอพักที่ต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเวลาเจ็บป่วย ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือในด้านอนามัยโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน แล้วยังรับผิดชอบเป็นผู้ช่วยในฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ ครูวันวิสาเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้น มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเพื่อผู้เรียนเสมอ ไม่เคยปฏิเสธงาน มีการพัฒนาตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ
 
 

ใส่ความเห็น