ขอแสดงความยินดีกับคุณครูธดล สาบุ่ง

ข่าว ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูธดล สาบุ่ง ที่รับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ โดยมี ดร.ภูธนภัส
พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมด้วย ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง และนายภาณุวัตร จันทร์แดง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม เป็นคณะกรรมการการประเมินด้านที่1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ได้รับคำชื่นชมและแนะนำจากคณะกรรมการ โดยมีจุดเด่น เป็นครูที่มีความตั้งใจในการพัฒนาวิชาชีพ รักษาระเบียบวินัย และแบบแผนของทางราชการได้เป็นอย่างดี รักและเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์ สามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน และจุดควรพัฒนา เรื่องของการนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากขึ้น และนอกจากนี้ทางคณะกรรมการยังแนะนำในการพัฒนาตนเองและการทำวิทยฐานะที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูง

ใส่ความเห็น