ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์ ที่รับการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ โดยมีดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมด้วย ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง และนางสาวเบญชญา
ธนาถิรธรรม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นคณะกรรมการการประเมินด้านที่1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ได้รับคำชื่นชมและแนะนำจากคณะกรรมการ โดยมีจุดเด่น เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพ ขยัน อดทน รักษาระเบียบวินัย แบบแผนของทางราชการได้เป็นอย่างดี รักและเอาใจใส่ต่อผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน และจุดควรพัฒนา คือการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นและนอกจากทางคณะกรรมการยังแนะนำในการพัฒนาตนเองและการทำวิทยฐานะที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูง

ใส่ความเห็น