E- Learning

ข่าว ประชาสัมพันธ์

การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค -19 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในระบบ E- Learning ที่โรงเรียนสร้างขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อการสอน ครูผู้สอนจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นหนึ่งทางเลือกที่สำคัญทางการศึกษา มีการวัดผล ประเมินผล ในบทเรียนของเรา ทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ สามารถทบทวนเนื้อหาได้ ซึ่งตอบโจทย์มากๆกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น