ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

คณะครูโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และถวายขันกัณฑ์เทศน์สามัคคี ณ วัดดอนมูลชัย เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม

ใส่ความเห็น